Cena Raportu RIF

/
Cena Raportu RIF

Cena uzależniona jest od wyboru danej wersji Raportu. Zleceniodawca może wybrać jeden z trzech wariantów RIF (01,02,03):

Raport Informacyjny o Firmie RIF 01 sporządzony jest w oparciu o dane i informacje zebrane na temat kontrahenta przez ekspertów, specjalistów kontroli biznesowej z Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej w Warszawie (KIKB), w różnych bazach urzędowych, publicznych i prywatnych (tzw. biały wywiad). Spełnia wymagania należytej staranności oczekiwane przez KAS, zawiera ponadto ocenę wiarygodności podatkowej kontrahenta.  

Cena  za Raport RIF 01 od 1200 PLN netto

Uwaga! W przypadku kontrahentów z UE lub spoza UE, cena sporządzenia Raportu RIF 01 ustalana jest indywidualnie.

Raport Informacyjny o Firmie RIF 02 zwiera informacje wskazane w RIF 01 i  jest dodatkowo poszerzony o analizę finansową, przeprowadzoną w oparciu dane zawarte w Sprawozdaniu Finansowym, ujawnionym w KRS, obejmującą ocenę i interpretację relacji między wielkościami ekonomicznymi oraz zmiany w czasie tych wielkości i relacji między nimi.  

Na zwiększenie ceny tego Raportu ma wpływ potrzeba fizycznego wglądu do akt KRS. Raport zawiera również Sprawozdanie z Inspekcji Terenowej kontrahenta, w zakres którego wchodzi fizyczne  odwiedzenie miejsca siedziby i prowadzenia głównej jego działalności gospodarczej, w tym dokumentacja zdjęciowa. RIF 02  zawiera również informację z analizy ekonomicznej i powiązań kapitałowo – osobowych.

Cena za Raport RIF 02 od 1.700 PLN netto

Raport Informacyjny o Firmie RIF 03 zawiera informacje wskazane w Raporcie RIF 01 i RIF 02, dokumentujące historię kontrahenta na dzień przed podjęciem z nim współpracy oraz okresu prowadzonej kontroli przez KAS. Zawiera także dane jakie zbiera KAS w kontroli, co gwarantuje Zleceniodawcy wysoką przydatność dowodową tego Raportu dla potrzeb potwierdzenia należytej staranności.

Cena za Raport RIF 03(EX POST) od 2.900 PLN netto

Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej

ul. Sienna 93 lok. 35
00-815 Warszawa