Charakterystyka Raportu (RIF)

/
Charakterystyka Raportu (RIF)

Na podstawie złożonego na adres  zlecenie@BT24.pl zlecenia, dotyczącego danego kontrahenta, koordynator Bezpiecznej Transakcji, przystępuje do realizacji Zlecenia w umówionym terminie, tj.:

  • RIF 01 – do 14 dni roboczych, w przypadku kontrahentów krajowych.
  • RIF 02 – do 21 dni roboczych, w przypadku kontrahentów krajowych.
  • RIF 03 – do 21 dni roboczych w przypadku kontrahentów krajowych.

Uwaga! W przypadku kontrahentów zagranicznych, tj. z UE lub poza UE termin wykonania Raportu ustalany jest indywidualnie.

Raport RIF sporządzany może być w jednym z trzech zakresów:

  1. Raport Informacyjny o Firmie RIF 01 – sporządzony jest w oparciu o dane i informacje zebrane na temat kontrahenta przez ekspertów, specjalistów kontroli biznesowej z Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej w Warszawie (KIKB), w różnych bazach urzędowych, publicznych i prywatnych (tzw. biały wywiad). Spełnia wymagania należytej staranności oczekiwane przez KAS, zawiera ponadto ocenę wiarygodności podatkowej kontrahenta i zalecenia KIKB.
  2. Raport Informacyjny o Firmie RIF 02 – zawiera informacje wskazane w RIF 01 i jest poszerzony o Sprawozdanie z Inspekcji Terenowej kontrahenta, o zakres którego wchodzi fizyczne odwiedzenie miejsca siedziby i prowadzenia głównej jego działalności gospodarczej, w tym dokumentacja zdjęciowa. RIF 02 dodatkowo zawiera również informację z analizy ekonomicznej i powiązań kapitałowo – osobowych.
  3. Raport Informacyjny o Firmie RIF 03 – zawiera informacje wskazane w Raporcie RIF 01 i RIF 02, dokumentujące historię kontrahenta na dzień przed podjęciem z nim współpracy, która podlega kontroli przez KAS. Zawiera też dane jakie „zbiera” KAS podczas kontroli, co gwarantuje Zleceniodawcy, wysoką przydatność dowodową tego Raportu dla potrzeb wybronienia się z kontroli.

    Raport RIF 03 może być wykorzystany przez  przedsiębiorców, którzy już mają wszczęte postępowania kontrolne, podatkowe czy karne skarbowe lub karne, gdzie Urząd zarzuca im świadomy udział w oszustwie podatkowym poprzez niedochowanie należytej staranności. W takich postępowaniach także można zgłosić Raport jako materiał dowodowy, na obronę własnych racji, by móc wykluczyć zarzut świadomego udziału w oszustwie jako wspólnik nieuczciwego kontrahenta.

Przy sporządzaniu Raportów RIF uzyskane dane urzędowe z baz publicznych i prywatnych poddane są sprawdzeniu (weryfikacji). Informacje aktualne oraz te dokumentujące historię kontrahenta na dzień przed podjęciem z nim współpracy, która podlega kontroli celno-skarbowej jest weryfikowana przez  specjalistów terenowych w zakresie miejsca siedziby i miejsca faktycznego wykonywania działalności gospodarczej oraz wywiadu środowiskowego, ukierunkowanego na ustalenie zakresu i rodzaju wykonywanej działalności (PKD) i potwierdzenia zgodności osób zarządzających, prokurentów z danymi ujawnionymi w weryfikowanych bazach. W zbieranie informacji i ocenę zebranych danych zaangażowany jest profesjonalny zespół:  ekspertów kontroli biznesowej, analityków, specjalistów branżowych.

 Odbiór sporządzonego  Raportu Informacyjnego o Firmie (RIF) Zleceniodawca otrzyma zgodnie z formą jaka zostanie wskazania w przesłanym Zleceniu.

Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej

ul. Sienna 93 lok. 35
00-815 Warszawa