System Kontroli Biznesowej

/
System Kontroli Biznesowej

System Kontroli Biznesowej to procedury i zasady postępowania określające skoordynowane działania, podejmowane zarówno przez ścisłe kierownictwo jednostki, jak i pracowników, poprzez odpowiednie dokumentowanie oraz identyfikację i ocenę ryzyka oraz określanie adekwatnych reakcji na ryzyko.

RYZYKO PODATKOWE

Istotą rozliczeń podatkowych podatników jest prawidłowa co do wysokości i terminowa realizacja obowiązków zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Realizacja tych obowiązków zawsze obciąża przedsiębiorcę (podatnika), niezależnie od wybranej formy organizacyjnej, gdyż zobowiązany jest on do samodzielnego obliczenia zobowiązania podatkowego. Sama zaś działalność gospodarcza oparta jest na ryzyku gospodarczym. Ryzyko definiowane jest jako możliwość zaistnienia zdarzenia, które negatywnie wpłynie na osiągnięcie celów i zadań przedsiębiorstwa. Nie jest możliwe, ani celowe zredukowanie ryzyka i niepewności do zera. Jednak możliwe jest zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem podatkowym kontrahenta.

ISTOTA SYSTEMU KONTROLI BIZNESOWEJ

System Kontroli Biznesowej określa zasady odpowiedniego dokumentowania transakcji gospodarczych, celem ograniczenia ryzyka podatkowego związanego z kontrahentem, przez co zabezpiecza interes przedsiębiorstwa w osiągnięciu celów, a kierownikowi dostarcza argumentów na działanie w dobrej wierze.

PROFITY WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PRAWNEJ

Kontrole biznesowe są rozwiązaniem ustawowym, o którym mowa w ustawie o VAT i Dyrektywach UE w sprawie VAT. Działania Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej, twórcy Standardu Systemu Kontroli Biznesowej, wspierają uczciwych przedsiębiorców, a wprowadzenie i stosowani Standardu SKB jest rozwiązaniem uznawanym przez Krajową Administrację Skarbową.

RAPORT INFORMACYJNY O FIRMIE (RIF)

Weryfikacja kontrahenta w ramach wdrożonego SKB jest optymalnym rozwiązaniem zapewniającym podatnikowi dostateczny poziom pewności, że dochował on należytej staranności i weryfikował kontrahenta przed nawiązaniem z nim współpracy, a także w trakcie trwania tej współpracy. Weryfikacja pozwala na stwierdzenie, że podatnik nie miał zamiaru uczestniczyć w oszustwie i nie działał jak „wspólnik” nieuczciwego kontrahenta lub jego dostawców. Każdy przypadek powinien być oceniany indywidualnie i z zachowaniem perspektywy danego przypadku.

MOC RAPORTU

Raport jest dowodem na należytą staranność i dokonaną weryfikację. Informacje w nim zawarte mają wspierać przedsiębiorcę. Jeśli okaże się, że przedsiębiorca nawiąże współpracę z kontrahentem, który zostanie pozytywnie zweryfikowany Raportem, a po czasie wyjdzie na jaw, że był jednak nieuczciwym dostawcą, to podatnik posiadający Raport RIF będzie w stanie wykazać podczas kontroli lub przed organem ścigania, że zweryfikował kontrahenta w czasie transakcji i dołożył staranności wymaganej od podmiotu gospodarczego, a nawet ograniczał ryzyko wystąpienia takiej sytuacji, poprzez stosowany SKB.

MOC SYSTEMU

System Kontroli Biznesowej to zatem indywidualne regulacje wewnętrzne przedsiębiorstwa lub część działającego w przedsiębiorstwie systemu compliance. Wdrożony w jednostce SKB tworzy związek pomiędzy fakturą VAT, a dokumentami z nią powiązanymi i zdarzeniem gospodarczym, które ta faktura dokumentuje. Poprzez to logiczne powiązanie związek ten jest łatwy do prześledzenia i umożliwia wiarygodną ścieżkę audytu (kontroli). Dla ścisłego kierownictwa podmiotu, wdrożony SKB jest „wentylem” bezpieczeństwa osobistego. Dla przedsiębiorstwa wdrożony i stosowany SKB potwierdza autentyczność i rzetelność oraz tożsamość dostawcy i towarów, przez co potwierdza prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu.

Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej

ul. Sienna 93 lok. 35
00-815 Warszawa