Darmowa wycena raportu

/
Darmowa wycena raportu


  Zlecający  Nazwa firmy*

  NIP*

  Dane podmiotu weryfikowanego  Nazwa firmy*

  NIP*

  Zakres Raportu*

  Dane kontaktowe  Imię i nazwisko*

  E-mail*

  Numer telefonu*
  Do pobrania

  Oświadczenie o zachowaniu poufności

  1. W związku ze złożonym Zgłoszeniem Ofertowym przez Użytkownika strony, KIKB Sp. z o.o. oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje zawarte w Zgłoszeniu Ofertowym lub Zleceniu udostępnianym przez Zamawiającego mają charakter informacji poufnych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego (Informacje poufne),
  2. KIKB Sp. z o.o. nie jest upoważniona do ujawniania w jakikolwiek sposób informacji osobom trzecim w zakresie podmiotowym i przedmiotowym Zapytania Ofertowego. Zakaz ten ma charakter całkowity i dotyczy wszelkich informacji podanych w Zgłoszeniu Ofertowym, jak również sam fakt jego złożenia.
  3. KIKB Sp. z o.o. zobowiązuje się, że Informacje Poufne nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż wynikający ze Zlecenia, a w szczególności w celu sprzecznym z interesem Zamawiającego oraz do nierozpowszechniania, nierozprowadzania, niepowielania, nieujawniania w jakikolwiek sposób lub jakiejkolwiek formie tych informacji osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  4. KIKB Sp. z o.o. Zobowiązuje się także do zabezpieczenia i przechowywania uzyskanych Informacji Poufnych w formie: materialnej, nośników elektrycznych, a także w systemach teleinformatycznych, w warunkach zapewniających brak swobodnego dostępu do nich osobom nieupoważnionym oraz do korzystania z tych Informacji Poufnych z najwyższą starannością wymaganą przy zabezpieczeniu tego typu informacji, ażeby nie dopuścić do utraty kontroli (w szczególności rozpowszechnienia, uzyskania dostępu przez kogokolwiek) nad Informacjami Poufnymi.
  5. Zobowiązanie do poufności pozostaje w mocy nawet wówczas, gdy po przekazaniu informacji w Zgłoszeniu Ofertowym nie zostanie podjęta jakakolwiek współpraca.
  6. KIKB Sp. z o.o. ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Oświadczenia.

  Klauzula informacyjna

  Dla osoby wprowadzającej Zgłoszenie dla potrzeb opracowania Raportu RIF w imieniu podmiotu wnioskującego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej Sp z o.o., ul. Sienna 93 lok. 35, 00-815 Warszawa
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: sekretariat@kikb.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu analizy Karty Rozpoznania Klienta dla potrzeb opracowania i wdrożenia Systemu Kontroli Biznesowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia umowy; dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy;
  10. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

  Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej

  ul. Sienna 93 lok. 35
  00-815 Warszawa